Kategoriarkiv: Generalforsamlinger

Vær med til at påvirke udviklingen i Sønderlunden – bliv bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Sønderlunden.


Ved kommende generalforsamling i marts 2021 er 3 medlemmer på valg.

Grundejerforeningen har brug for nye friske kræfter og søger nye bestyrelsesmedlemmer.
Vi søger blandt andet sekretær, kasserer, webmaster, facebookadministrator, og i øvrigt personer, der kan lide bestyrelsesarbejde.

I bestyrelsen har vi nogle gode og hyggelige møder, og som bestyrelsesmedlem får du mulighed for at påvirke udviklingen i Sønderlunden.

Kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne
https://soenderlunden.dk/praktiske-oplysninger/bestyrelsen/
og hør nærmere eller meld dig som interesseret. 

Vi venter på din kontakt til os.

Venlig hilsen og god jul
Bestyrelsen

Indkomne forslag til generalforsamling 2019/Forslag fra bestyrelsen

Vi henviser til generalforsamlingsbeslutning af 6. marts 2012 under vedtægternes kapitel 3. § 6, stk. 3:

Bestyrelsen foreslår en midlertidig kontingentnedsættelse til Vejfonden fra 500,00 til 0,00 kr. pr. medlem. Den midlertidige nedsættelse gælder kun for regnskabsåret 2019.


Motivation for forslaget:

  • Udgifter til stamvejen ned til Sønderlunden var medregnet i Vejfondens oprindelige budget.
  • For ca. 4 år siden konstaterede bestyrelsen, at vedligeholdelse m.v. af stamvejen hører under Kolding Kommune. 
  • Vi har fået Colas (asfaltleverandør) til at gennemgå tilstanden af vores asfalt. Colas har foretaget et skøn på fremtidige udgifter til vedligeholdelse og nyt asfalt 15 – 20 år frem i tiden.
  • På baggrund af ovennævnte konstaterer bestyrelsen, at opsparingen til dato overstiger det oprindeligt budgetterede. Derfor finder bestyrelsen det forsvarligt at nedsætte kontingentet til 0,00 kr. midlertidigt i 2019.

Til orientering:
Det samlede kontingent for 2019 til grundejerforeningen er budgetteret til i alt 2.500 kr. som alene går til driften.
Se uddelte budgetter eller her på hjemmesiden her.

Referat af generalforsamling 2018

Dato: 6. marts 2018
Sted: Kolding Golf Club, Egtved Allé, 6000 Kolding
Deltagere: Hus nr. 1-3-5-9-11-13-15-17-19-21-23-27-28-30-31-32-33-35-37-43-45-47-49
55-57-59-61-65-77-79-81-85-91-93.
I alt 34 medlemmer.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning v/formanden Lauge Gejl
3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
4. Afstemning om indkomne forslag:
4a. Indkøb af hjertestarter til opsætning centralt i Sønderlunden
4b. Fjernelse af mos i plænen/beplantning/snerydning
4c. Klipning af hæk klipning af hæk mod yderkanterne af Sønderlunden (f.eks. Fælledvej,Ankeret, Sønderholmsvej m.m.)
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse:
6a. Ernst Antonsen – modtager genvalg
6b. Mads Clausen – modtager ikke genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erik Mikkelsen, som blev valgt.

Pkt. 2: Beretning v/formanden Lauge Gejl
Lauge Gejl afgav beretning, som kan læses på foreningens hjemmeside: sønderlunden.dk
Beretningen blev godkendt

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
Allan Knudsen gennemgik:
foreningens driftsregnskab 2017 og status pr. 31.12.2017.
vejfondens driftsregnskab 2017 og status pr. 31.12.2017.
Foreningens regnskaber blev godkendt.
Regnskaberne er udsendt sammen med indkaldelse til Generalforsamlingen

Pkt. 4: Afstemning om eventuelt indkomne forslag.
Alle forslag kan ses i sin helhed på hjemmesiden.
Pkt. 4 a:
Indkøb af hjertestarter til opsætning centralt i Sønderlunden
Forslaget stillet af tidligere nedsat hjertestarterudvalg bestående af:
Jens Arnoldsen nr. 85
Ellen Marie Petersen nr. 79
Ruth Jacobsen nr. 93
Forslaget blev diskuteret af forsamlingen med fordele og ulemper ved køb af hjertestarter. Forslaget gik til skriftlig afstemning.
For forslaget:     10 stemmer
Imod forslaget:  22 stemmer
Blanke:                2 stemmer

Pkt. 4b:
Forslag om fjernelse af mos i plænen, beplantning, snerydning
Forslagsstiller: Christian A. Andersen, nr. 36
Forslaget blev diskuteret af forsamlingen. Forslaget gik ikke til afstemning. Der blev henvist til reglerne i vedtægter, lokalplan og kommunens vinterregulativ.

Pkt. 4c:
Klipning af hæk mod yderkanterne af Sønderlunden (f.eks. Fælledvej, Ankeret, Sønderholmsvej m.m.)
Forslagsstiller:
Hanne og Jan, nr. 9
Gitte og Helton, nr. 11
Formanden gav udtryk for, at ansvaret for klipning af hæk ligger hos grundejerforeningen. Endvidere oplyste flere deltagere, at hækken trænger til at blive reetableret. Forslaget gik ikke til afstemning, men bestyrelsen tager fokus på klipning og reetablering af hækken og finder en løsning.

Pkt. 5: Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Allan Knudsen gennemgik budget for foreningen samt vejfonden.
Kontingent 2018 udgør:
Til foreningen 2.000 kr. årligt
Til vejfonden 500 kr. årligt
Kontingent i alt 2.500 kr. årligt.
Kontingent og budgetterne blev godkendt.

Pkt. 6: Valg til bestyrelse:
Ernst Antonsen – modtog genvalg
Mads Clausen – modtog ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen
Carsten Christensen blev valgt
Bestyrelsen består herefter af:
Lauge Gejl, nr. 31
Allan Knudsen, nr. 61
Jørgen Damsgaard, nr. 59
Carsten Christensen nr. 91
Ernst Antonsen, nr. 47
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsessuppleanter
Erik Mikkelsen, nr. 55 blev valgt
Jens Arnoldsen, nr. 85 blev valgt

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Boye Pedersen, nr. 43 blev valgt
Suppleant: Bent Lykke nr. 65 blev valgt

Pkt. 9: Eventuelt
Punkter som blev debatteret:
Jens Arnoldsen foreslog, at der etableres chikane ud mod Sønderholmsvej for at begrænse knallerttrafikken.
Formanden oplyste, at man tidligere havde undersøgt dette. Det er meget problematisk at etablere chikaner, fordi der er så mange restriktioner. Overliggeren er, at det må man ikke.

Annie Christensen foreslog bestyrelsen, at der til foråret sås nyt græs ved gavlen ved nr. 91, hvor græsset er brændt af, da knallerten brændte.

Gitte Husted appellerede til, at der etableres bump på vejen i 3. etape. Flere bilister kører for stærkt. Formanden oplyste, at etablering af flere bump på vejen måske ikke er løsningen, men opfordrede i stedet til, at man påtaler kørslen for rette vedkommende.

Der var en bred diskussion om 2 forskønnelsedage var nok for at vedligeholde området tilfredsstillende (blomsterbede, ukrudt i fliser og ukrudt omkring æbletræer).

Jørgen Damsgaard opfordrede til, at man også skulle se det positive i vores område. Vores område fremstår rigtig flot, og vores gæster i området roser det meget.

Kolding, 8. marts 2018

Underskrevet af:

Allan Knudsen, ref.

Erik Mikkelsen, Dirigent

Lauge Gejl, formand