Referat af generalforsamling 2018

Dato: 6. marts 2018
Sted: Kolding Golf Club, Egtved Allé, 6000 Kolding
Deltagere: Hus nr. 1-3-5-9-11-13-15-17-19-21-23-27-28-30-31-32-33-35-37-43-45-47-49
55-57-59-61-65-77-79-81-85-91-93.
I alt 34 medlemmer.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning v/formanden Lauge Gejl
3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
4. Afstemning om indkomne forslag:
4a. Indkøb af hjertestarter til opsætning centralt i Sønderlunden
4b. Fjernelse af mos i plænen/beplantning/snerydning
4c. Klipning af hæk klipning af hæk mod yderkanterne af Sønderlunden (f.eks. Fælledvej,Ankeret, Sønderholmsvej m.m.)
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse:
6a. Ernst Antonsen – modtager genvalg
6b. Mads Clausen – modtager ikke genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erik Mikkelsen, som blev valgt.

Pkt. 2: Beretning v/formanden Lauge Gejl
Lauge Gejl afgav beretning, som kan læses på foreningens hjemmeside: sønderlunden.dk
Beretningen blev godkendt

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
Allan Knudsen gennemgik:
foreningens driftsregnskab 2017 og status pr. 31.12.2017.
vejfondens driftsregnskab 2017 og status pr. 31.12.2017.
Foreningens regnskaber blev godkendt.
Regnskaberne er udsendt sammen med indkaldelse til Generalforsamlingen

Pkt. 4: Afstemning om eventuelt indkomne forslag.
Alle forslag kan ses i sin helhed på hjemmesiden.
Pkt. 4 a:
Indkøb af hjertestarter til opsætning centralt i Sønderlunden
Forslaget stillet af tidligere nedsat hjertestarterudvalg bestående af:
Jens Arnoldsen nr. 85
Ellen Marie Petersen nr. 79
Ruth Jacobsen nr. 93
Forslaget blev diskuteret af forsamlingen med fordele og ulemper ved køb af hjertestarter. Forslaget gik til skriftlig afstemning.
For forslaget:     10 stemmer
Imod forslaget:  22 stemmer
Blanke:                2 stemmer

Pkt. 4b:
Forslag om fjernelse af mos i plænen, beplantning, snerydning
Forslagsstiller: Christian A. Andersen, nr. 36
Forslaget blev diskuteret af forsamlingen. Forslaget gik ikke til afstemning. Der blev henvist til reglerne i vedtægter, lokalplan og kommunens vinterregulativ.

Pkt. 4c:
Klipning af hæk mod yderkanterne af Sønderlunden (f.eks. Fælledvej, Ankeret, Sønderholmsvej m.m.)
Forslagsstiller:
Hanne og Jan, nr. 9
Gitte og Helton, nr. 11
Formanden gav udtryk for, at ansvaret for klipning af hæk ligger hos grundejerforeningen. Endvidere oplyste flere deltagere, at hækken trænger til at blive reetableret. Forslaget gik ikke til afstemning, men bestyrelsen tager fokus på klipning og reetablering af hækken og finder en løsning.

Pkt. 5: Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Allan Knudsen gennemgik budget for foreningen samt vejfonden.
Kontingent 2018 udgør:
Til foreningen 2.000 kr. årligt
Til vejfonden 500 kr. årligt
Kontingent i alt 2.500 kr. årligt.
Kontingent og budgetterne blev godkendt.

Pkt. 6: Valg til bestyrelse:
Ernst Antonsen – modtog genvalg
Mads Clausen – modtog ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen
Carsten Christensen blev valgt
Bestyrelsen består herefter af:
Lauge Gejl, nr. 31
Allan Knudsen, nr. 61
Jørgen Damsgaard, nr. 59
Carsten Christensen nr. 91
Ernst Antonsen, nr. 47
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsessuppleanter
Erik Mikkelsen, nr. 55 blev valgt
Jens Arnoldsen, nr. 85 blev valgt

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Boye Pedersen, nr. 43 blev valgt
Suppleant: Bent Lykke nr. 65 blev valgt

Pkt. 9: Eventuelt
Punkter som blev debatteret:
Jens Arnoldsen foreslog, at der etableres chikane ud mod Sønderholmsvej for at begrænse knallerttrafikken.
Formanden oplyste, at man tidligere havde undersøgt dette. Det er meget problematisk at etablere chikaner, fordi der er så mange restriktioner. Overliggeren er, at det må man ikke.

Annie Christensen foreslog bestyrelsen, at der til foråret sås nyt græs ved gavlen ved nr. 91, hvor græsset er brændt af, da knallerten brændte.

Gitte Husted appellerede til, at der etableres bump på vejen i 3. etape. Flere bilister kører for stærkt. Formanden oplyste, at etablering af flere bump på vejen måske ikke er løsningen, men opfordrede i stedet til, at man påtaler kørslen for rette vedkommende.

Der var en bred diskussion om 2 forskønnelsedage var nok for at vedligeholde området tilfredsstillende (blomsterbede, ukrudt i fliser og ukrudt omkring æbletræer).

Jørgen Damsgaard opfordrede til, at man også skulle se det positive i vores område. Vores område fremstår rigtig flot, og vores gæster i området roser det meget.

Kolding, 8. marts 2018

Underskrevet af:

Allan Knudsen, ref.

Erik Mikkelsen, Dirigent

Lauge Gejl, formand