Kontingent

Til grundejerforeningens drift betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Kontingentet dækker foreningens drift. Grundejerforeningens største udgifter er vedligeholdelse af fællesarealer samt vintervedligeholdelse (saltning og snerydning). Disse 2 poster udgør ca. 90% af udgifterne.

Til grundejerforeningens Vejfond betales et årligt kontingent, som ved generalforsamlingsbeslutning i 2012 blev fastsat til 500 kr. årligt.

Vores veje og stier indenfor lokalplanens område er udlagt som privat fællesvej. Det betyder blandt andet, at det er grundejerforeningen, som har vedligeholdelsespligten.
Indeståendet i vejfonden anvendes til reparation og/eller udbedringer af vores veje og stier.

Kontingent til grundejerforeningens drift samt kontingent til Vejfonden opkræves hos det enkelte medlem umiddelbart efter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen 2019 blev det besluttet at kontingent 2019 til Vejfonden ekstraordinært nedsættes til 0,00 kr. samt at kontingent i 2019 til drift udgør 2.500 kr.
Det samlede kontingent for 2019 udgør herefter i alt 2.500 kr.