Kategoriarkiv: Generalforsamlinger

Referat fra generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling

Dato
marts 2017

Sted
Kolding Golf Club, Egtved Allé , 6000  Kolding

Deltagere
Hus nr. 9-11-15-16-17-21-22-27-28-31-34-37-43-45-47-51-55-57-59-61-63-65-69-73-79-83-85-91-93. I alt 29 medlemmer.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning v/formanden Lauge Gej
 3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
 4. Afstemning om indkomne forslag.
 5. Indkøb af hjertestarter til opsætning centralt i Sønderlunden
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelse:
  Lauge Gejl – modtager genvalg
  Allan Knudsen – modtager genvalg
  Jørgen Damsgaard – modtager genvalg
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erik Mikkelsen, som blev valgt.

Pkt. 2: Beretning v/formanden Lauge Gejl
Lauge Gejl afgav beretning, som kan læses på foreningens hjemmeside: sønderlunden.dk
Beretningen blev godkendt

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
Allan Knudsen gennemgik:
foreningens driftsregnskab 2016 og status pr. 31.12.2016.
vejfondens driftsregnskab 2016 og status pr. 31.12.2016.
Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4: Afstemning om eventuelt indkomne forslag.
Indkøb af hjertestarter til opsætning centralt i Sønderlunden
Forslaget blev diskusteret og gik herefter til afstemning ved håndsoprækning.
For forslaget: 9 stemmer
Imod forslaget: 13 stemmer

I fortsættelse hermed blev der nedsat et hjertestarterudvalg bestående af:

Jens Arnoldsen nr. 85
Ellen Marie Petersen nr. 79
Ruth Jacobsen nr. 93

Udvalget undersøger, priser, placering, vedligeholdelse, førstehjælpskurser, ansvar samt øvrige spørgsmål som måtte opstå med henblik på at fremsætte forslaget igen på næste generalforsamling.

Pkt. 5: Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Allan Knudsen gennemgik budget for foreningen samt vejfonden.
Kontingent 2017 udgør:
Til foreningen 2.000 kr. årligt
Til vejfonden 500 kr. årligt
Kontingent i alt 2.500 kr. årligt.
Kontinget og budgetterne blev godkendt.

Pkt. 6: Valg til bestyrelse:
Lauge Gejl – modtager genvalg
Allan Knudsen – modtager genvalg
Jørgen Damsgaard – modtager genvalg
Alle blev genvalgt 

Bestyrelsen består herefter af:
Lauge Gejl
Allan Knudsen
Jørgen Damsgaard
Mads Clausen
Ernst Antonsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsessuppleanter
Erik Mikkelsen, nr. 55 blev valgt
Carsten Christensen, nr. 91 blev valgt

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Boye Pedersen, nr. 43 blev valgt
Suppleant: Bent Lykke nr. 65 blev valgt

Pkt. 11: Eventuelt
Punkter som blev debatteret:

Carsten Christensen nr. 91 oplyste, at cykler og knallerter, som kommer fra enden af Sønderholmsvej/fra vandværksstationen, krydser hen over græsset og ned på stien i Sønderlunden. Carsten Christensen opfordrede til, at der bliver lagt store sten for at stoppe denne færdsel. Bestyrelsen følger op på problemet.

Boye Pedersen nr. 43 oplyste, at cyklisterne ikke benytter cykelstien på stamvejen. Dette er til fare for dem selv og øvrige trafikanter. Boye foreslog opsætning af skilt. Lauge Gejl mente, at opsætning af skilt ikke ville have nogen effekt. Ligeledes hører stamvejen ikke til vores område.

Jørgen Birger Vorsøe nr. 69 mente, at han ikke har fået udført den bestilte inddækning på væggen over toilet og bryggers. Han havde heller ikke modtaget nogen faktura på arbejdet. Ernst Antonsen følger op på sagen.

Annie B. Christensen nr. 91 oplyste, at grusstien (mellem nr. 63-69-73 og nr. 75-81-85) også bliver saltet og mente, at det er uhensigtsmæssigt og burde ophøre. Mads Clausen følger op på, at dette ikke sker fremover.

Ruth Jacobsen nr. 93 spurgte til, hvad de store bunker flis, som er læsset af ved stamvejen, skal bruges til. Ernst Antonsen oplyste, at flisen lægges under de nye buske og træer. Det er kommunens opgave.

Kolding, 8. marts 2017

_________________________________
ref: Allan Knudsen

_________________________________
Erik Mikkelsen, Dirigent

________________________________
Lauge Gejl, formand

Formandens beretning på generalforsamling 2017

Beretning for 2016

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. marts 2017.

Vi vil gerne byde ny tilflyttere velkomne, og håbe I falder til i vores lille ”oase”

2016 har været endnu et godt år for grundejerforeningen, og der er sket mange forskellige aktiviteter og nye tiltag.

Foreningens bestyrelse har det klare formål at arbejde for foreningen bedste, med den bemyndigelse generalforsamlingen har givet, og hvor økonomien er fastsat.

Sommer vedligehold:
Det er bestyrelsens opfattelse at Søren Nørskov har løftet opgaven godt, der forventes at indgås aftale for 2017, dog med slåning af området ved søen 3 gange årligt, da vi ikke har opgaven med stamvejen mere, skal der alligevel indgås en aftale på nye vilkår.

Vinter vedligehold:
Er igangsætning ved sne mere end 5 – 10 cm samt saltning når det ligeledes bliver varslet på offentlige veje, derudover er stier og fortove kommet med i den nyeste aftale, og der vurderes stadig om der er behov for ydelige tiltag.

Aktiviteter:
Årets aktiviteter har været mangeartet, bestyrelsen har afholdt 5 møder, med gode input fra medlemmerne, og bliv endelig ved med det.

Stamvejen:
Vi har stor ros til Kolding Kommune for samarbejdet, dels udsynet ved Egtvedvejen, hvor vi nu kan se trafik fra golfbanen mv, så både vi og børn der kommer via stien kan komme sikre over vejen, men ikke mindst få taget fat på områderne op mod stamvejen der er ved at blive forskønnet, hvilket jo også er rimelig da vejen er Kolding Kommunes.

Inddækning:
Over bad og baggang, har optrådt som en K3 ved tilstandsrapporter og vi har fra bestyrelsens side valgt at indhente et tilbud hvor vi sammen kunne opnår den bedste kvalitet til en fornuftig pris, og med stor tilslutning.

Bydelspuljen:
Til forskønnelse af området, har vi søgt om bidrag til en bænk, der er opsat ved søen, hvor vi og besøgende kan få sig et hvil på turen, baggrund for valg af bænk, er at den er tilsvarende, dem der benyttes i øvrige parker/områder og er af en god kvalitet.

Sankthans:
Der har været afholdt midsommerfest i foreningen, hvor aftensmaden var klaret, samt skumfiduser til børn og barnlige sjæle, og vejeret taget i betragtning var der stor tilslutning, og vil blive gentaget i år.

Forskønnelses dage:
Der har været afholdt 2 forskønnelse dage, med stor tilslutning, men der er plads til mange flere, vi starter med rundstykker, samt den medbragte kaffe, det er en succes, og vil blive gentaget i 2017, med start i april.

Til sidst har jeg tilbage at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. En tak skal der også sendes til dem der har bidraget med gode forlag, og endelig en tak til alle jer medlemmer, for uden jer havde vi ikke en forening.

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Sønderlunden

Indkaldelse til generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling

tirsdag 7. marts 2017, kl 19:00
i Kolding Golf Club, Egtved Allé 10, 6000 Kolding.

Mødet bliver holdt i restauranten, hvor foreningen byder på øl/sodavand.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal afleveres hos:

formanden, Lauge Geil, Sønderlunden 31, Kolding
eller sendes på følgende e-mail adresse: bestyrelsen@soenderlunden.dk.
Modtagelsen af forslag pr. mail bliver bekræftet pr. mail over for afsender.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning v/formanden Lauge Gejl
 3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
 4. Afstemning om eventuelt indkomne forslag.
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelse:
  1. Lauge Gejl – modtager genvalg
  2. Allan Knudsen – modtager genvalg
  3. Jørgen Damsgaard – modtager genvalg
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Eventuelt indkomne forslag bliver tilgængelige på www.soenderlunden.dk efter fristens udløb.

Venlig hilsen
Bestyrelsen