Kategoriarkiv: Referater

Bestyrelsesmøde 5. marts 2019 efter årets generalforsamling

Sted: Golfklubben

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard (JD)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Konstituering
Lauge Gejl (LG): formand
Allan Knudsen (AK): Kasserer og sekretær
Jørgen Damsgaard (JD): Bestyrelsesmedlem
Carsten Christensen (CC): Bestyrelsesmedlem
Ernst Antonsen (EA): Bestyrelsesmedlem

Pkt. 2: Kalender
Forskønnelsesdage:
7. april 2019
15. september 2019
Vi starter som sædvanlig med morgenkaffe m/rundstykker, ost og pålæg.
Vi afslutter som sædvanlig med grillpølser, øl og vand. I år afsluttes senere, fordi mange har udtrykt, at der har været for lidt tid.
Inden forskønnelsesdagen i april skaffer AK paller til at ligge nederst i vores Sankt Hans bål.

Sankt Hans
23.juni 2019
Sankt Hans holdes, som vi plejer.

I forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning oplyses ovennævnte begivenheder.

Pkt. 3: Opgaver som skal sættes i gang nu
EA kontakter Colas for etablering af nye skaktern samt udbedring af revner i asfalt.
EA igangsætter blikarbejde på miljøstationerne i henhold til tilbud
EA og AK aftaler med Nørskov om udvidelse af miljøstationen ved nr. 28 med 2 nye pladser. EA rekvirerer Nørskov i denne anledning samt for gennemgang af kontrakt for sommervedligeholdelse 2019/2020.

Pkt. 4: Næste bestyrelsesmøde
mandag 1. april 2019 hos AK nr. 61
Ref: AK

Få referatet som PDF fil her.

Bestyrelsesmøde 26. november 2018

Dato:
26. november 2018

Sted:
Lauge Gejl, Sønderlunden 31, 6000 Kolding

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard  (JD)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
Ingen yderligere bemærkninger

Pkt. 2: Vintervedligeholdelse
CC har overtaget dialogen med Hoppes Anlægsteknik. CC kontakter Hoppes Anlægsteknik for at få vores aftale om vintervedligeholdelse opdateret.

Pkt. 3: Økonomi.
Balance pr. 23. november 2018 på ”Drift” er forinden mødet sendt til bestyrelsesmedlemmerne.

Drift:
Budget på vintervedligeholdelsen 2018 afviger negativt med ca. 21 tkr. på grund af mere vintervejr end forventet.
Diverse udgifter til vedligehold afviger negativt med ca. 14 tkr. Afvigelsen skyldes hovedsagelig vores investering ved det nordvestlige område ved nr. 25.
Driften viser et underskud på ca. 34 tkr.
Saldo på driftskonto: 51.024 kr.
Vejfond:
Ingen ændringer i regnskabet siden det blev forelagt på sidste bestyrelsesmøde.
Budget følges.
Driftsoverskud:  29.000 kr.
Saldo på driftskonto: 190.861 kr.

Pkt. 4: Hæk og træer ved skel ved nr. 25
Ved forskønnelsesdagen i april blev træer fældet, buske ryddet. Vores gartner har trukket alle trærødder op og sået nyt græs. Vi har plantet ny hæk. Området fremstår nu pænt og ryddet.

 Pkt. 5: Hjørnerne ved indkørsel til Sønderlunden
Vi har modtaget 10.000 kr. fra Kolding Kommune/bydelspuljen. Til dato har vi brugt 10.500 kr.
Bestyrelsen havde oprindelig besluttet at foretage forskønnelsen af hjørnerne i 2 etaper i henholdsvis 2018 og 2019.
Bestyrelsen har efterfølgende aftalt med ejeren af byggegrund på nr. 20, at vi kan overtage hans overskudsjord til opfyldning af grøfterne på højre og venstre side af hjørnerne. Jorden er flyttet og mangler planering. Entreprenørens pris for dette udgør 6.000 kr. excl. moms.

 Pkt. 6: Etablering af blik på overliggerne på vores miljøstationer
EA har modtaget tilbud på, at træoverliggerne på vores 3 miljøstationer forsynes med blik, så træet ikke skal vedligeholdes, og således at træet ikke rådner.
Accept af tilbuddet er stillet i bero, indtil vi kender planerne for vores dagrenovation i vores område.

Pkt. 7: Udvidelse af miljøstation ved nr. 28
Kommunen har kontaktet os vedrørende eventuel udvidelse af miljøstationen ved nr. 28. Denne station indeholder kun 3 containere. (2 stk. 370 l plast beholdere til papir og 1 stk. 370 l plastbeholder til glas og flasker).
Vi har tidligere aftalt med kommunen, at vores kapacitet var tilfredsstillende for grundejerforeningen, fordi miljøstationen ved nr. 71 har den fornødne kapacitet (2 stk. 370 l plastbeholdere til papir, 1 stk. 370 l plastbeholder til glas og flasker, 1 stk. 370 l plastbeholder til metal, 1 stk. 370 l plastbeholder til plast).
LG kontakter kommunen.

Pkt. 8: Eftersyn af asfalt på veje og stier
Det skal undersøges om opsparingen i vejfonden er tilstrækkelig eller utilstrækkelig.
EA kontakter Colas for at få udtalelse om størrelsen af fremtidige skønnede udgifter til veje og stier.
Der er flere steder revner og buler i asfalten. EA kontakter Colas og aftaler reparationer, hvor det er nødvendigt, især for at forebygge frostskader.
Næste år skal advarslerne om bump (de hvide firkanter) opfriskes/males igen. Der hensættes 10 tkr. i budget 2019.

Pkt. 10: Møde angående fremtidig udvikling i Bramdrupdam
CC har deltaget i 2 møder. Der er sket lidt i udviklingen i Bramdrupdam. Kommunen har fremskudt deres vejplaner (fra 10 år til 5 år).
CC deltager i kommunens invitation til “Powerdag for frivillige” torsdag 29. november 2018.

Pkt. 11: Generalforsamling 2019
Datoen er foreløbig fastsat til 5. marts 2019 kl. 19.
AK kontakter Erik Mikkelsen vedrørende reservation af lokaler i golfklubben.

 Næste bestyrelsesmøde
22. januar 2019, kl. 19:00 hos CC, nr. 91

Ref: AK

Du kan hente referat i PDF format her: bestyrelsesmøde 26. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde 6. aug. 2018

Dato:
6. august 2018

Sted:
Ernst Antonsen, Sønderlunden 47, 6000 Kolding

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard  (JD)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde
godkendt
Ingen yderligere bemærkninger

Pkt. 2: Vintervedligeholdelse
CC har overtaget dialogen med Hoppes Anlægsteknik, som varetager vores vintervedligeholdelse.
CC mangler oplysninger om vores kontrakt fra Mads Clausen. LG indhenter dette hos Mads.

Pkt. 3: Økonomi.
Balance pr. 31. juli 2018 på ”Drift” og ”Vejfond” er forinden mødet sendt til bestyrelsesmedlemmerne.

 Drift:
Budget følges, dog er vintervedligeholdelsen 2017/2018 væsentlig over budgettet på grund af mere vintervejr end forventet.
Driftsoverskud pr. 31. juli:  21.902 kr.
Saldo på driftskonto: 107.693 kr.

Vejfond:
Budget følges.
Driftsoverskud pr. 31. juli:  29.000 kr.
Saldo på driftskonto: 190.861 kr.

Alle kontingentindbetalinger for 2018 er indgået, og der er ingen restancer.

Aftalt at EA og AK tager en drøftelse med vores gartner om størrelsen af udgiften til sommervedligeholdelse for 2018, fordi denne har været begrænset på grund af den tørre sommer.

Pkt. 4: Hæk og træer ved skel ved nr. 25
Vores gartner har trukket alle trærødder op og sået nyt græs, så området nu skulle fremstå tilfredsstillende.

Hæk plantes successiv med gamle planter. Arne i nr. 21 har været god til at plante ny hæk af gamle hækplanter. Vi håber, at han fortsætter med dette.

Pkt. 5: Hjørnerne ved indkørsel til Sønderlunden
Vi har søgt bydelspuljen om beløb til forskønnelse. Vi har modtaget 10.000 kr. fra Kolding Kommune/bydelspuljen.
Bestyrelsen har besluttet at foretage forskønnelsen i 2 etaper i henholdsvis 2018 og 2019.
I 2018 forskønnes hjørnerne og rabatten på venstre side, når man kører ind i Sønderlunden.
I 2019 forskønnes højre side (den østlige) fra hjørnet og ned til nr. 16. Der fyldes op med jord, så der etableres en græsrabat på ca. 1,5 m.

 Pkt. 6: Forskønnelsesdag søndag 16. september 2018
Vi starter dagen med fælles morgenbord kl. 10:00
På forskønnelsesdagen er der følgende arbejdsopgaver:
Hjørnerne ved indkørslen til Sønderlunden ryddes og træer fældes/opstammes. Det er planen, at der skal være en rabat på ca. 1,5 m.
EA og AK aftaler med vores gartner, hvilke træer, der skal fældes/opstammes.
Træer i området opstammes i henhold til instrukser.
Miljøstationer males. EA indkøber maling, pensler m.v.
EA undersøger pris på blik på overliggeren på miljøstationerne.
Cykelbump ved indkørsel til stierne males hvide. EA indkøber hvidt asfaltmaling.
Vi slutter dagen omkring kl. 12:30 med grillpølser

CC indkøber rundstykker pålæg m.v.
LG søger for pølser m.v

Vi har brug for haveredskaber, kædesav, buskrydder m.v.

Pkt. 7: Eftersyn af asfalt på veje og stier
Der flere steder revner og buler i asfalten. EA kontakter  Colas og aftaler reparationer, hvor det er nødvendigt, især for at forebygge frostskader.

Pkt. 8: Næste bestyrelsesmøde
26. nov. 2018, kl. 18:00 hos LG, nr. 31

Ref: AK