Referat fra generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling

Dato
marts 2017

Sted
Kolding Golf Club, Egtved Allé , 6000  Kolding

Deltagere
Hus nr. 9-11-15-16-17-21-22-27-28-31-34-37-43-45-47-51-55-57-59-61-63-65-69-73-79-83-85-91-93. I alt 29 medlemmer.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning v/formanden Lauge Gej
 3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
 4. Afstemning om indkomne forslag.
 5. Indkøb af hjertestarter til opsætning centralt i Sønderlunden
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelse:
  Lauge Gejl – modtager genvalg
  Allan Knudsen – modtager genvalg
  Jørgen Damsgaard – modtager genvalg
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erik Mikkelsen, som blev valgt.

Pkt. 2: Beretning v/formanden Lauge Gejl
Lauge Gejl afgav beretning, som kan læses på foreningens hjemmeside: sønderlunden.dk
Beretningen blev godkendt

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
Allan Knudsen gennemgik:
foreningens driftsregnskab 2016 og status pr. 31.12.2016.
vejfondens driftsregnskab 2016 og status pr. 31.12.2016.
Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4: Afstemning om eventuelt indkomne forslag.
Indkøb af hjertestarter til opsætning centralt i Sønderlunden
Forslaget blev diskusteret og gik herefter til afstemning ved håndsoprækning.
For forslaget: 9 stemmer
Imod forslaget: 13 stemmer

I fortsættelse hermed blev der nedsat et hjertestarterudvalg bestående af:

Jens Arnoldsen nr. 85
Ellen Marie Petersen nr. 79
Ruth Jacobsen nr. 93

Udvalget undersøger, priser, placering, vedligeholdelse, førstehjælpskurser, ansvar samt øvrige spørgsmål som måtte opstå med henblik på at fremsætte forslaget igen på næste generalforsamling.

Pkt. 5: Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Allan Knudsen gennemgik budget for foreningen samt vejfonden.
Kontingent 2017 udgør:
Til foreningen 2.000 kr. årligt
Til vejfonden 500 kr. årligt
Kontingent i alt 2.500 kr. årligt.
Kontinget og budgetterne blev godkendt.

Pkt. 6: Valg til bestyrelse:
Lauge Gejl – modtager genvalg
Allan Knudsen – modtager genvalg
Jørgen Damsgaard – modtager genvalg
Alle blev genvalgt 

Bestyrelsen består herefter af:
Lauge Gejl
Allan Knudsen
Jørgen Damsgaard
Mads Clausen
Ernst Antonsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsessuppleanter
Erik Mikkelsen, nr. 55 blev valgt
Carsten Christensen, nr. 91 blev valgt

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Boye Pedersen, nr. 43 blev valgt
Suppleant: Bent Lykke nr. 65 blev valgt

Pkt. 11: Eventuelt
Punkter som blev debatteret:

Carsten Christensen nr. 91 oplyste, at cykler og knallerter, som kommer fra enden af Sønderholmsvej/fra vandværksstationen, krydser hen over græsset og ned på stien i Sønderlunden. Carsten Christensen opfordrede til, at der bliver lagt store sten for at stoppe denne færdsel. Bestyrelsen følger op på problemet.

Boye Pedersen nr. 43 oplyste, at cyklisterne ikke benytter cykelstien på stamvejen. Dette er til fare for dem selv og øvrige trafikanter. Boye foreslog opsætning af skilt. Lauge Gejl mente, at opsætning af skilt ikke ville have nogen effekt. Ligeledes hører stamvejen ikke til vores område.

Jørgen Birger Vorsøe nr. 69 mente, at han ikke har fået udført den bestilte inddækning på væggen over toilet og bryggers. Han havde heller ikke modtaget nogen faktura på arbejdet. Ernst Antonsen følger op på sagen.

Annie B. Christensen nr. 91 oplyste, at grusstien (mellem nr. 63-69-73 og nr. 75-81-85) også bliver saltet og mente, at det er uhensigtsmæssigt og burde ophøre. Mads Clausen følger op på, at dette ikke sker fremover.

Ruth Jacobsen nr. 93 spurgte til, hvad de store bunker flis, som er læsset af ved stamvejen, skal bruges til. Ernst Antonsen oplyste, at flisen lægges under de nye buske og træer. Det er kommunens opgave.

Kolding, 8. marts 2017

_________________________________
ref: Allan Knudsen

_________________________________
Erik Mikkelsen, Dirigent

________________________________
Lauge Gejl, formand