Bestyrelsesmøde 26. november 2018

Dato:
26. november 2018

Sted:
Lauge Gejl, Sønderlunden 31, 6000 Kolding

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard  (JD)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
Ingen yderligere bemærkninger

Pkt. 2: Vintervedligeholdelse
CC har overtaget dialogen med Hoppes Anlægsteknik. CC kontakter Hoppes Anlægsteknik for at få vores aftale om vintervedligeholdelse opdateret.

Pkt. 3: Økonomi.
Balance pr. 23. november 2018 på ”Drift” er forinden mødet sendt til bestyrelsesmedlemmerne.

Drift:
Budget på vintervedligeholdelsen 2018 afviger negativt med ca. 21 tkr. på grund af mere vintervejr end forventet.
Diverse udgifter til vedligehold afviger negativt med ca. 14 tkr. Afvigelsen skyldes hovedsagelig vores investering ved det nordvestlige område ved nr. 25.
Driften viser et underskud på ca. 34 tkr.
Saldo på driftskonto: 51.024 kr.
Vejfond:
Ingen ændringer i regnskabet siden det blev forelagt på sidste bestyrelsesmøde.
Budget følges.
Driftsoverskud:  29.000 kr.
Saldo på driftskonto: 190.861 kr.

Pkt. 4: Hæk og træer ved skel ved nr. 25
Ved forskønnelsesdagen i april blev træer fældet, buske ryddet. Vores gartner har trukket alle trærødder op og sået nyt græs. Vi har plantet ny hæk. Området fremstår nu pænt og ryddet.

 Pkt. 5: Hjørnerne ved indkørsel til Sønderlunden
Vi har modtaget 10.000 kr. fra Kolding Kommune/bydelspuljen. Til dato har vi brugt 10.500 kr.
Bestyrelsen havde oprindelig besluttet at foretage forskønnelsen af hjørnerne i 2 etaper i henholdsvis 2018 og 2019.
Bestyrelsen har efterfølgende aftalt med ejeren af byggegrund på nr. 20, at vi kan overtage hans overskudsjord til opfyldning af grøfterne på højre og venstre side af hjørnerne. Jorden er flyttet og mangler planering. Entreprenørens pris for dette udgør 6.000 kr. excl. moms.

 Pkt. 6: Etablering af blik på overliggerne på vores miljøstationer
EA har modtaget tilbud på, at træoverliggerne på vores 3 miljøstationer forsynes med blik, så træet ikke skal vedligeholdes, og således at træet ikke rådner.
Accept af tilbuddet er stillet i bero, indtil vi kender planerne for vores dagrenovation i vores område.

Pkt. 7: Udvidelse af miljøstation ved nr. 28
Kommunen har kontaktet os vedrørende eventuel udvidelse af miljøstationen ved nr. 28. Denne station indeholder kun 3 containere. (2 stk. 370 l plast beholdere til papir og 1 stk. 370 l plastbeholder til glas og flasker).
Vi har tidligere aftalt med kommunen, at vores kapacitet var tilfredsstillende for grundejerforeningen, fordi miljøstationen ved nr. 71 har den fornødne kapacitet (2 stk. 370 l plastbeholdere til papir, 1 stk. 370 l plastbeholder til glas og flasker, 1 stk. 370 l plastbeholder til metal, 1 stk. 370 l plastbeholder til plast).
LG kontakter kommunen.

Pkt. 8: Eftersyn af asfalt på veje og stier
Det skal undersøges om opsparingen i vejfonden er tilstrækkelig eller utilstrækkelig.
EA kontakter Colas for at få udtalelse om størrelsen af fremtidige skønnede udgifter til veje og stier.
Der er flere steder revner og buler i asfalten. EA kontakter Colas og aftaler reparationer, hvor det er nødvendigt, især for at forebygge frostskader.
Næste år skal advarslerne om bump (de hvide firkanter) opfriskes/males igen. Der hensættes 10 tkr. i budget 2019.

Pkt. 10: Møde angående fremtidig udvikling i Bramdrupdam
CC har deltaget i 2 møder. Der er sket lidt i udviklingen i Bramdrupdam. Kommunen har fremskudt deres vejplaner (fra 10 år til 5 år).
CC deltager i kommunens invitation til “Powerdag for frivillige” torsdag 29. november 2018.

Pkt. 11: Generalforsamling 2019
Datoen er foreløbig fastsat til 5. marts 2019 kl. 19.
AK kontakter Erik Mikkelsen vedrørende reservation af lokaler i golfklubben.

 Næste bestyrelsesmøde
22. januar 2019, kl. 19:00 hos CC, nr. 91

Ref: AK

Du kan hente referat i PDF format her: bestyrelsesmøde 26. november 2018