Referat fra bestyrelsesmøde 5. september 2017

Sted:
Mads, Sønderlunden 37, 6000 Kolding

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard  (JD)
Mads Clausen (MC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt
Ingen yderligere bemærkninger

Pkt. 2: Grusstien mellem nr. 73 og nr. 75
Der er nu lagt nyt leret grus på stien i henhold til tilbud fra vores gartner, Søren Nørskov.
Tilbudspris 9.625 kr. inkl. Moms. Beløbet tages fra Vejfonden.
Arbejdet udført OK.

Pkt. 3: Stamvejen – udkørslen til Egtved Alle.
Bestyrelsen konstaterer, at vedligeholdelsen fra kommunens side ikke er i orden.
Det blev besluttet, at bestyrelsen kontakter kommunen med henblik på at få vedligeholdelsen op på et tilfredsstillende niveau.

Det drejer sig blandt andet om:
Der er meget ukrudt mellem vej og kantsten.
Der gror ukrudt op ad vejskiltet.
Midterrabatten mellem cykelsti og vej er slet ikke blevet slået af kommunen. Da græsset var meget højt blev det slået af grundejerforeningen
Der gror buske ud over cykelstien, så cykler ikke uhindret kan passere hinanden.
Det værste er dog, at den investering, som kommunen har foretaget i nye træer og buske, ser ud til at blive spildt, fordi ukrudt og manglende vedligehold kvæler nyplantede træer og buske.
Udseendet af Sønderlunden/stamvejen står i stor negativ kontrast til udseendet af Egtvedalle og Grundejerforeningens område.

Pkt. 4: Sommervedligehold
Bestyrelsen har ingen indvendinger mod kvaliteten af sommervedligeholdelse af vores område.

Pkt. 5: Vintervedligehold
MC verificerer vores aftale med Hoppes Anlægsteknik, som forestår vintervedligeholdelsen, herunder at grusstien ikke skal vintervedligeholdes, samt at fortovet fra nr. 16 indtil stien til Sønderholmsvej også skal vintervedligeholdes.

 Pkt. 6: Økonomisk stilling
Periodebalance indtil 31. aug. 2017 forelå.
Driftskontoen udviser en saldo på 158.858,79 kr.
Vejfondens konto udviser en saldo på 171.460,85 kr.
Disse saldi svarer til vores egenkapital.

Pkt. 7: Venstre hjørne, når vi kører ind i Sønderlunden (hjørnet, hvor skorstensfejeren bor).
EA tager en snak med vores nabo, skorstensfejeren, omkring beplantning af området.

Pkt. 8: Højre hjørne, når vi kører ind i Sønderlunden
EA indhenter tilbud fra vores gartner, Nørskov, om opfyldning af jord i hjørnetrekanten samt langs fortovet hen til nr. 16. Forskønnelsen skal munde ud i, at der er en græsrabat på ca. ½ meter.

Pkt. 9: Buske og træer i skellet ved nr. 25.
Buske/træer er efterhånden så høje, at de slår ind på husmuren. Beskæring skal ske på vores oprydningsdag.
EA rykker endvidere vores gartner for planering af hjørnet ved skellet, hvilket tidligere er aftalt med vores gartner.

Pkt. 10: Forskønnelsesdag  24. sept. 2017
Vi starter som sædvanlig kl. 10:00 med morgenbrød. MC køber morgenbrød, ost og pålæg.
Vi slutter af med grillpølser. LG indkøber pølser, pølsebrød, øl og vand.
JD medbringer buskrydder og motorsav.

Pkt. 11: Opfølgning på vores Sankt Hans aften
Vi var enige om, at arrangement var godt.
Næste år skal vi have aftale med 3 personer, som holder brandvagt, indtil bålet er slukket.

Pkt. 12: Flisebelægning under vores sorte bænkesæt på fællesarealet
Vi har modtaget 10.000 kr. fra Kolding Kommune/Bydelspuljen.
Primo september måned rappes arealet af og fyldes med sand, som komprimeres. Arbejdet udføres af vores gartner Nørskov. Formentlig inden forskønnelsesdagen leveres fliser, som vi selv lægger.
EA er tovholder på projektet.

Pkt. 13: Indkommen post/mail samt information i øvrigt
Vi har modtaget 1 stk. mail fra beboer angående sommervedligeholdelse. Bestyrelsen har noteret indholdet i mailen og vurderer, at vores nuværende gartnerarbejder udføres tilfredsstillende.

Vi drøftede vores informationskanaler, som er Facebook og vores hjemmeside.
Indkaldelse til generalforsamling eller ekstraordinær forsamling skal i henhold til vedtægterne ske skriftligt pr. brev.
Vi opfordrer alle til at give de naboer, som ikke er aktive på de elektroniske medier, et praj, hvis der er noget vigtigt at viderebringe.
Bestyrelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der skal ske skriftlig information pr. brev.

Pkt. 14: Opkrævningsform af kontingent
AK foreslog, at opkrævning via fælles indbetalingskort slettes og erstattes af brev til de enkelte grundejere med anmodning om betaling via almindelig bankoverførsel med angivelse af hus nr. Dette for at spare omkostninger til indbetalingsaftalen med banken samt fordi en almindelig bankoverførsel er nemmere at håndtere.
Det blev besluttet, at AK undersøger fordele og ulemper ved brug af opkrævningsservice via BS/Nets eller Mobile Pay.
Tages op til næste møde.

Pkt. 14: Fremtidige bestyrelsesmøder
28. november 2017, kl. 18:00 hos LG nr. 31

Ref: AK