Referat af bestyrelsesmøde 16. april 2018

Dato:
16. april 2018

Sted:
Jørgen Damsgaard, Sønderlunden 59, 6000 Kolding

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard  (JD)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt
Ingen yderligere bemærkninger

Pkt. 2: Vintervedligeholdelse
CC overtager dialogen med Hoppes Anlægsteknik, som varetager vores vintervedligeholdelse.

Pkt. 3: Økonomi.
Balance pr. 14. april 2018 på Grundejerforeningens drift forelagt.
Kontingentindbetalinger sker forventeligt. For øjeblikket har vi modtaget kontingent fra 41 medlemmer.
Efter 30. april 2018 sendes der reminder til medlemmer, som ikke har betalt kontingent.
Saldo på foreningens bankkonti er:
Drift: 149.238,68 kr.
Vejfond: 161.861,25 (uændret fra årsregnskab 2017).
Indgået kontingent for drift og vejfond er bogført på driftskontoen. Når alle kontingentindbetalinger er indgået omposteres andelen af vejfondens kontingent til vejfonden.

Pkt. 4: Hæk og træer ved skel ved nr. 25
På vores forskønnelsesdag 22. april skæres de høje træer ned og herefter aftales med vores gartner om udfræsning af rødder.
Spørgsmål om ny hæk og eller beplantning af buske tages op til efteråret.

Pkt. 5: Hjørnene ved indkørsel til Sønderlunden
Vi har søgt bydelspuljen om beløb til forskønnelse. Vi afventer bevilling. Inden vi foretager opfyldning af jord og beplantning kontaktes vores nabo på hjørnet/skorstensfejeren for at indgå en aftale, som han også kan acceptere.

 Pkt. 6: Stien fra Sønderlunden ind til golfbanen og kolonihaverne.
På forskønnelsesdagen ryddes stien for løse grene, og der sås nyt græs på stien.

Pkt. 7: Haveaffald på det grønne område
Det er aftalt, at der tidligst på vores forskønnelsesdag kan lægges grene og andet haveaffald på vores grønne område. Inden dette tidspunkt, må der ikke placeres haveaffald på vores grønne område.

Pkt. 8: Benyttelse af miljøstationerne
Vi har atter konstateret, at der stilles flasker og glas ved siden af containerne, når de er fyldte. Bestyrelsen henstiller til, at dette ikke sker. Vores medlemmer kan til enhver tid kontakte kommunen og bestille tømning af fyldte containere.
AK udarbejder skilt med kommunens kontakt nr. Skiltet opsættes på vores miljøstationer.

Pkt. 9: Forskønnelsesdag 22. april 2018.
LG sørger for pølser, øl og vand mv.
AK sørger for rundstykker, smør, ost og pålæg.
Opgaver på forskønnelsesdagen:
Nedskæring af træer i skel ved nr. 25
Opsamling af papiraffald på stamvejen
Udjævne jordbunken ved flisebelægningen
Beskæring af træer på stien omkring vores grønne område.
Rydning af træer ved stien til golfbanen/kolonihaverne.

Pkt. 12: Sankt Hans bålaften.
Når tiden nærmer sig lægger AK reminder på facebook og vores hjemmeside.

Pkt. 13: Møde i Kolding Kommune om udvikling af Bramdrupdam
CC deltager på vegne Grundejerforeningen Sønderlunden.

Pkt. 14: Kontakt til vores gartner Nørskov
EA og AK holder møde med vores gartner omkring klipning af hæk mod vest samt vores sommervedligeholdelse i øvrigt.

Pkt. 14: Næste bestyrelsesmøde
18. juni 2018, kl. 19:00 hos EA, nr. 47

Ref: AK