Referat af bestyrelsesmøde 6. februar 2018

Dato:
6. feb. 2018

Sted:
Allan, Sønderlunden 61, 6000 Kolding

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard  (JD)
Mads Clausen (MC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt
Ingen yderligere bemærkninger

Pkt. 2: Vintervedligehold
Hoppes Anlægsteknik forestår vintervedligeholdelsen. Salter og snerydder på samme tidspunkter, som alle andre offentlige saltninger og snerydninger sker. Vi har pligt til vintervedligeholdelse på samme vilkår.

MC kontakter Hoppes Anlægsteknik og påpeger, at fortovet fra nr. 16 til stien til Sønderholmsvej ofte ikke bliver saltet.

Pkt. 3: Dagrenovation og vores miljøstationer
Kommunens nye renovationsplan sker først i starten af 2019 jfr. meddelelse fra kommunen:

”I den nordlige del af Kolding skal I først tage stilling herom i foråret 2019, så det varer lidt endnu. – Det kommer der meget mere om på E-boks, hvor I selv får mulighed for at vælge den løsning, der passer Jer bedst.”

Vi har en traditionel 110 liters pose i dag med ugentlig tømning. Fremtidig dagrenovation medfører, at affald skal deles i restaffald og madaffald, samt at tømning fremover sker hver 14. dag. Ændringen medfører investeringer i nye affaldsstativer/beholdere for den enkelte husstand.
Det er bestyrelsens holdning, at vi bør finde en fælles løsning af hensyn til områdets flotte fremtræden.
Når vi har konkret information, formentlig ultimo 2018/primo 2019 tager bestyrelsen initiativ i sagen.

Vi har fået nye plastbeholdere i vores miljøstationer. Vores miljøstationer har følgende plastbeholdere:

Ved hus nr. 27, 71 og 91 med:
2 stk. 370 l plastbeholder til papir
1 stk. 370 l plastbeholder til glas og flasker
1 stk. 370 l plastbeholder til til metal
1 stk. 370 l plastbeholder til plast

Ved hus nr. 28
2 stk. 370 l plast beholder til papir
1 stk. 370 l plastbeholder til glas og flasker

Bestyrelsen har konstateret, at der stilles tomme flasker, pap mv. ved siden af plastbeholderen, når den er fyldt. Hvis en plastbeholder er fyldt, så prøv en i de andre miljøstationer. Der må ikke stilles flasker m.v. ved siden af beholderne.

AK og EA laver skilte med dette påbud.

Pkt. 4: Økonomi
Regnskab 2017 på drift og vejfond blev godkendt og underskrevet.
Forslag til budget 2018 på drift og vejfond blev godkendt.
I budgettet indregnes blandt andet beløb til forskønnelse af højre og venstre hjørne ved indkørsel til vores område.

Driftskontoen udviser pr. 6. febr. 2018 en saldo på 74.973,82 kr.
Vejfondens konto udviser en saldo på 161.835,85 kr.
Disse saldi svarer til vores egenkapital.

Pkt. 5: Kolding Kommune/bydelspuljen
Vi besluttede at søge 40.000 kr. fra bydelspuljen til finansiering af vores forskønnelse af højre og venstre hjørne ved indkørsel til vores område.
Inden vi går i gang med arbejdet tages vores nabo, skorstensfejer Rene Hansen, Fælledvej 18, med på råd.
EA indhenter tilbud fra vores gartner, Nørskov, om opfyldning af jord på højre hjørnetrekant samt langs fortovet hen til nr. 16. Forskønnelsen skal munde ud i, at der er en græsrabat på ca. ½ meter samt beplantning af buske bag græsrabatten.

AK søger bydelspuljen.

Ak oplyste, at Ugeavisen bringer en pressemeddelelse fra Kolding Kommune om bydelspuljen i uge 7. Billeder fra Sønderlundens projekt(er) indgår i pressemeddelelsen.

Pkt. 6: Generalforsamling 2018
Datoen er fastsat til tirsdag 6. marts 2018, kl. 19:00. Kolding Golfklub.
Ak uddeler indkaldelse/regnskab 2017/budget 2018 i uge 7 eller 8.
MC medbringer stemmesedler til generalforsamlingen

Pkt. 7: Hjemmesiden
Ifølge persondataloven må vi kun bringe vores medlemsoversigt til en lukket kreds, altså vores medlemmer. Derfor er det nu muligt at bestille et login til medlemssiderne. Login bestilles på vores hjemmeside. Samtidig lægger vi seneste regnskab og budget på medlemssiderne.

Pkt. 8: Indkommen post/mail samt information i øvrigt
ingen

Pkt. 9: Næste bestyrelsesmøde
Hvis der kommer forslag til vores generalforsamling indkalder LG til kort møde.
Fremtidige møder aftales efter generalforsamlingen.

Ref: AK