Referat fra bestyrelsesmøde 28. november 2017

Dato:
28. nov. 2017

Sted:
Lauge, Sønderlunden 31, 6000 Kolding

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard  (JD)
Mads Clausen (MC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt
Ingen yderligere bemærkninger

Pkt. 2: Grusstien mellem nr. 73 og nr. 75
Der skal ikke ske vintervedligeholdelse af stien, fordi traktoren sætter dybe spor. MC meddeler firmaet, at der ikke skal ske vintervedligeholdelse af stien.

Pkt. 3: Stamvejen – udkørslen til Egtved Alle.
Bestyrelsen kontaktede kommunen i efteråret med henblik på at få vedligeholdelsen op på et tilfredsstillende niveau. Vi konstaterer, at kommunen har reageret på vores skrivelse, idet der er sket forbedringer på vedligeholdelsen.

Pkt. 4: Sommervedligeholdelse
Bestyrelsen har ingen indvendinger mod kvaliteten af sommervedligeholdelse af vores område. Vores udgifter til sommervedligeholdelse ligger inden for tilbuddet.
I øvrigt har bestyrelsen modtaget positive tilkendegivelser fra beboere og gæster om, at vores område fremstår pænt og rent.

Pkt. 5: Vintervedligeholdelse
Vores aftale med Hoppes Anlægsteknik, som forestår vintervedligeholdelsen, fortsætter på uændrede vilkår, herunder at grusstien ikke skal vintervedligeholdes, samt at fortovet fra nr. 16 indtil stien til Sønderholmsvej også skal vintervedligeholdes.

 Pkt. 6: Økonomisk stilling
Periodebalance indtil 22. nov. 2017 forelå.
Driftskontoen udviser en saldo på 89.042,41 kr.
Vejfondens konto udviser en saldo på 161.835,85 kr.
Disse saldi svarer til vores egenkapital.

Pkt. 7: Kolding Kommune/bydelspuljen
Vores fliseprojekt er afsluttet tilfredsstillende. Vi fik 10.000 kr. fra bydelspuljen til projektet. Endvidere har vi modtaget megen positiv feedback på projektet fra kommunen.
Bestyrelsen agter i 2018 at søge bydelspuljen om penge til forskønnelse af venstre og højre hjørne, når vi kører ind i Sønderlunden (hjørnet, hvor skorstensfejeren bor og hjørnet over mod kolonihaverne).
Når projektet igangsættes tager bestyrelsen/EA en snak med vores nabo, skorstensfejeren, omkring beplantning af arealet.
EA indhenter tilbud fra vores gartner, Nørskov, om opfyldning af jord på højre hjørnetrekant samt langs fortovet hen til nr. 16. Forskønnelsen skal munde ud i, at der er en græsrabat på ca. ½ meter.

Pkt. 8: Lagerplads til vores redskaber
LG har indgået en aftale med skorstensfejeren om leje af reolplads til vores redskaber m.v.

Pkt. 9: Fremtidig dagrenovation.
Bestyrelsen har erfaret, at der kommer ændring af dagrenovationen. Vi har en traditionel 110 liters pose i dag med ugentlig tømning. Fremtidig dagrenovation medfører, at affald skal deles i restaffald og madaffald, samt at tømning fremover sker hver 14. dag. Ændringen medfører investeringer i nye affaldsstativer/beholdere for den enkelte husstand. Det er bestyrelsens holdning, at vi bør finde en fælles løsning af hensyn til områdets flotte fremtræden.

Aftalt at LG kontakter kommunen for at få information om fremtidig renovation.

Modtaget svar fra kommunen efter bestyrelsesmøde og før referat er udsendt. Kommunen svarer:
”I den nordlige del af Kolding skal I først tage stilling herom i foråret 2019, så det varer lidt endnu. – Det kommer der meget mere om på E-boks, hvor I selv får mulighed for at vælge den løsning, der passer Jer bedst.”

På den baggrund er løsning af problemet med investering i nye renovationsstativer/beholdere udskudt til ultimo 2018/primo 2019.

Pkt. 10: Buske og træer samt planering ved nr. 25.
EA besigtiger området og kontakter Nørskov/vores gartner for udførelsen af opgaven.

 Pkt. 11: Opkrævningsform af kontingent
AK foreslog, at opkrævning via fælles indbetalingskort slettes og erstattes af brev til de enkelte grundejere med anmodning om betaling via almindelig bankoverførsel med angivelse af hus nr. Dette for at spare omkostninger til indbetalingsaftalen med banken, samt fordi en almindelig bankoverførsel er nemmere at håndtere. AK har undersøgt fordele og ulemper ved brug af opkrævningsservice via BS/Nets eller Mobile Pay. Begge løsninger forkastet, fordi disse er for dyre i forhold til nuværende løsning.
Aftalt, at Fælles indbetalingskort/aftale ophører, samt at fremtidig opkrævning af kontingent sker ved almindelig bankoverførsel til grundejerforeningens konto.

Pkt. 12: Generalforsamling 2018
Datoen er foreløbig fastsat til tirsdag 6. marts 2018, kl. 19:00. Kolding Golfklub.
AK kontakter Erik Mikkelsen, nr. 55 med henblik på reservation af lokale.

Pkt. 13: Indkommen post/mail samt information i øvrigt
ingen

Pkt. 14: Næste bestyrelsesmøde
6. februar 2018, kl. 19:00 hos AK, nr. 61

Ref: AK